fbpx Klauzula Informacyjna - przetwarzanie danych osobowych
 • info@medihomecare.pl
 • 22 690 00 90

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MH CARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sielecka 22, 00-738 Warszawa, NIP 5213922140, rejestracja@medihomecare.plW sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres email: iodo@medihomecare.pl lub telefonicznie 22 880-91-33
 • Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz § 10 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.
  • Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
  • Art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
 • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (m.in. dostawcy sprzętu, dostawca systemu informatycznego) oraz dostawcy usług prawnych i doradczych. Ponadto podmioty:
  • związane z umową z MH CARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tylko za naszą zgodą co jest niezbędne do realizacji działalności i udzielania świadczeń medycznych,
  • związane z realizacją obowiązków wynikających z określonych przepisów prawa,
  • upoważnione przez Pana/Panią.
 • Dane dokumentacji medycznej będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (przez okres 20 lat, określonych szczegółowo w art. 29 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego. Dane dla potrzeb komunikacji przy realizowaniu usług medycznych oraz dane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych. Podanie numeru telefonu, adresu email jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości poinformowaniu o odwołaniu wizyty w sytuacjach tego wymagających.
 • Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania jeżeli nie wyrazisz na to zgody, zgodnie z brakiem zgód w tym zakresie (ustawienia cookies)
 *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
close
Oddzwonię do Ciebie!


  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Zostaw numer
  Oddzwonimy!
  Skip to content